Produkter og tjenester

Produkter og tjenester

 

 

Trasésøking

Det brukes når en kunde lurer på hvor røra hans er påkoblet. Vi søker opp kamera under bakken ved feks kommunalt tilkoblingspunkt. Jobben utføres ved å bruke et fjernstyrt stakekamera inn i rørene, mens vi følger med på hva som skjer via en ekstern skjerm. Et stakekamera er en tynn kabel av solid materiell, med et kamera festet til seg. Kameraet kan gå så langt inn som 70 meter, og kan beveges opp, ned og til siden om det skulle være ulike veier i rørsystemet.

 

Vi opplever ofte at det er gamle rør som er en gjenganger når det kommer til problemer i rørsystemer. Slitasje i form av sprekker og hull på gamle betongrør er noe vi ofte avdekker ved en kamerainspeksjon. En annen vanlig årsak til rørproblemer kommer av skadedyr, da hovedsaklig rotter. Rør som ligger i nærheten av pumpestasjoner, områder med matavfall og lignende, er spesielt utsatt. Rottene vil ofte dra med seg gjenstander som stein og søppel inn i rørene, slik at gjennomgangen tilstoppes.

 

 

 

Trykkprøving

Vi trykkprøver alle typer rør. Alle trykkledninger skal trykkprøves med vann etter at de er lagt. Dette gjøres for å sikre at rør, skjøter, rørdeler og komponenter som eksempelvis forankringsklosser, er uskadd og at ledningen er tett. Det er krav om at et nylagt kommunalteknisk rør skal trykkprøves før overtakelse av kommunen.

 

Trykkprøvingen skal også sikre at alle forankringer er sterke nok. Dette er viktig for at arbeidssikkerheten i kummer, pumpestasjoner og lignende er ivaretatt. Trykkprøving, pluggrensing og desinfisering blir utført på så å si alle nye eller rehabiliterte vannledninger i dag. Dette er spesielt viktig med tanke på å få ned den alt for høye feilprosenten på nyanlegg og for å redusere lekkasjeprosenten på det norske vannledningsnettet. En lekkasjeprosent på 40 blir ikke betegnet som akseptabelt ut fra et miljøhensyn i dag. Trykkprøving kan utføres på alle vannledningsnett, både kommunale og private. Dette gjelder også i pumpespillvannsledninger. Det er avgjørende at det er lagt til rette for at dette kan gjennomføres.

 

 

Pluggkjøring

Alle nylagte vannledninger skal pluggkjøres før kloring. Vi har alle størrelser for dette arbeidet. Pluggkjøring er en effektv metode for rensing og resultatet er rene rør med større kapasitet, spesielt pumpeledninger for avløp. Metoden kan benyttes på alle typer rør for både vann- og pumpeledninger. Det må være god tilgang på vann og god drenering på mottaksstedet.

 

 

Tolking

På endel nyanlegg kreves det tolking, man sjekker om det er bulker eller brudd på nylagt rørtrasé. Man trer inn en kule/tolk som er litt mindre enn rørets diameter.Under legging av nye rør er det alltid en fare for at rørene skades eller deformeres. Selv små skader, deformasjon og fremmedlegemer slik som sand og jord i et rør skaper stor friksjon og kan umuliggjøre trekking av kabler. Tolking av rør er en kontroll hvor man kvalitetssikrer at røret er i henhold til de krav som stilles.

 

​Ved kontroll av kabelrør (tolking av kabelrør) trekkes en tolk gjennom rørlengden. Tolken er en kule eller en avrundet sylinder med en dimensjon som tilsvarer 91 % av rørets innvendige dimensjon. Stopper eller møter tolken motstand må det gjøres tiltak. Etter at tolkingen er ferdig må rørene tettes/plugges i hver ende. All tolking og plugging av rør dokumenteres.

 

 

 

Spyling

Spyling er ofte nødvendig for å kunne gjennomføre rørinspeksjon og tilstandsvurdering av ledningsanlegg. Spyling og rørinspeksjon er obligatorisk ved kontroll av nye anlegg før overtakelse. Samarbeid mellom spylebiler og rørinspeksjonsbiler brukes også for å styre og kontrollere utførelse av spyling, rens av rør og fjerning av innvokste røtter.

 

Ved spyling er det ikke alltid lett å se om rørene ble rene. Dyktige og erfarne operatører følger med på hva de spyler ut av rørene og kan ofte med stor sikkerhet si når resultatet er bra. Det kan likevel oppstå situasjoner der det er fornuftig å benytte et rørinspeksjons-kamera for kontroll. Dette bør være en del av dokumentasjonen på godt utført oppdrag.Vi har spyleutstyr for stikkledninger, samarbeider med større

firma for spyling av kommunaltekniske arbeider.